تکلیف شب

1-مطالعه فارسی درس زیارت تاآخرص 62

2- ریاضی دردفتر معلم تاعدد 150 باعددوحروف نوشته شود

3- ازروی لغات سرمشق داده شده یک خط نوشته شود

4- پیک آدینه انجام ، کنترل وحتما دوشنبه آورده شود

5-علوم فصل 7 مطالعه شود

6- هدیه وقرآن مطالعه شود

 

عزیزانم عکس های فعالیت علوم کاری ازگل های کلاسم رادرادامه مطلب مشاهده کنید


نویسنده: میرهاشمی ادامه مطلب ...

تکلیف شب

شلک های محدثه

1- نمونه سوال های نوشتاری انجام وکنترل شود

2-پرسش های فارسی نوشتاری ، واژه سازی وبیاموزوبگو

ازفارسی خوانداری پرسیده شود

3-ارزشیابی ازفارسی نوشتاری ،واژه سازی وبیاموزوبگو فارسی

خوانداری تاآخردرس ازهمه مهربان تربرگزارمی شود

4-پلی کپی نوشتاری انجام،کنترل ودرمنزل نگه داری شود

دختران عزیزم برای تدریس ریاضی دسته یکی وده تایی

وهمچنین به وسیله مقوای سفید یا یک برگ کاغذ سفید

 مبلغ 1 ریالی(10تابه رنگ آبی آسمانی)مبلغ 10 ریالی(10تابه رنگ زرد)

مبلغ100ریالی(8تابه رنگ سبزروشن)

تهیه وبه همراه داشته باشند

 


نویسنده: میرهاشمی

تکلیف شب

شلک های محدثه

1- بیست سوال ریاضی تمرین شود

2- ارزشیابی ازسه فصل ریاضی برگزارمی شود

3-پلی کپی ریاضی انجام ،کنترل ودرمنزل نگهداری شود


نویسنده: میرهاشمی

تکلیف شب

1- مطالعه علوم ازفصل یک تاآخرفصل شش پرسش هاپرسیده شود

2-مطالعه فارسی ازدرس کتابخانه تاآخر

درس ازهمه مهربان ترپرسش هاپرسیده شود

3-ریاضی هشت سوال ساعت ازص 53 باتغییر عددتمرین شود

ارزشیابی آذرماه علوم وفارسی فردابرگزارمی شود

عزیزانم برای دریافت نمونه سوال علوم ازفصل اول

تاآخرفصل شش روی تصویر مربوط به هرفصل کلیک کنید

 

برای دریافت بقیه نمونه سوال های علوم به ادامه مطلب مراجعه کنید


نویسنده: میرهاشمی ادامه مطلب ...

تکلیف شب

 

1- فارسی ازدرس اول تا آخردرس ازهمه مهربان ترمطالعه شود

2-املا ازدرس اول کتاب فارسی تاآخردرس ازهمه مهربان ترتمرین شود

3-ارزشیابی آذرماه املا یکشنبه برگزارمی شود

4-پلی کپی های ریاضی انجام،کنترل وحتماآورده شود

اولیای محترم می توانندباطراحی نمونه سوال مسئله ساعت

ودانلود فایل زیر درحل مسئله های ساعت به دختران عزیزم کمک کنید


نویسنده: میرهاشمی

تکلیف شب

 1- مطالعه درس ازهمه مهربان ترتاص 55

2-درس ازهمه مهربان تردرفارسی نوشتاری کامل،کنترل وآورده شود

3- ریاضی 5 تمرین ساعت ازدفتر معلم باتغییر عددتمرین شود

4 -روخوانی هدیه و پرسش های علوم پرسیده می شود


نویسنده: میرهاشمی

تکلیف شب

1- مطالعه ی درس ازهمه مهربان تر تا آخرص 55

2-رونویسی درس ازهمه مهربان تردرفارسی نوشتاری انجام شود

3- ریاضی 8 ساعت ارروی تمرین ص 53 باتغییر عددتمرین شود

اولیای محترم بعضی ازبچه هابه دلیل حفظ نبودن دقیقه های گذشته

ومانده ساعت درحل کردن مسئله های ساعت دچارمشکل شدند

لطفا بادختران عزیزم دقیقه های مانده وگذشته راتمرین کنید

تااین مشکل برطرف شود.

شلک های محدثه

ستاره های املای درس دوستان ما

 

شلک های محدثه

تلفیق ریاضی وهنر (تقارن)وشکل سازی بامربع تانگرام کار ی ازدختران هنرمندم


نویسنده: میرهاشمی

تکلیف شب

1- مطالعه درس ازهمه مهربانترتاص 55

2- ریاضی ص 52 و 53 و 54 انجام وکنترل شود

3- علوم فصل 6 مطالعه وبرای یکشنبه ی

آینده ازروی کتاب ساعت آفتابی تهیه ،ساعت های 

9و10و11و12 رانشان دهید وبه کلاس بیاورید

4- هدیه ازدرس اول تا آخردرس 7 مطالعه شود

دختران عزیزم برای تثبیت یادگیری فصل 3 ریاضی روی تصویر کلیک کنید

 

 

 


نویسنده: میرهاشمی

تکلیف شب

1- مطالعه ی درس ازهمه مهربان ترتاص55

2-باکلمه های داده شده جمله های زیبا نوشته شود

3-پلی کپی نوشتاری برای تمرین درمنزل است بانظارت اولیای محترم

انجام ودرپوشه ی دکمه دار،درمنزل نگه داری شود(اولیاسنجی)

4- پلی کپی ریاضی و رنگ آمیزی طرح همکاری

انجام وحتما روزیکشنبه آورده شود

5-ریاضی 2جمع،2تفریق فرایندی باشکل،2 مسئله دوراه حلی

و2مسئله ساعت تمرین شود

6-قرآن درس جدید ازاولیا پرسیده شود

ویک بارهم شما برای اولیا به صورت بخش بخش بخوانید

7-علوم و هدیه مطالعه شود

اولیای محترم برای تقویت مسئله ساعت روی تصویر زیر کلیک

سپس فایل رادانلود،پرینت وبادختران عزیزم به مرورتمرین نمایید

شلک های محدثه

ستاره های املای آبان ماه

ستاره های املای درس کوشاونوشا


نویسنده: میرهاشمی

تکلیف شب

1- مطالعه فارسی ازاول کتاب تاآخردرس مورچه اشک ریزان

2-ریاضی 3 مسئله ساعت ازنمونه سوال ص 47 باتغییرعددتمرین شود

3-علوم فصل6 مطالعه شود درصورت امکان وسایل آزمایش آن آورده شود


نویسنده: میرهاشمی

تکلیف شب

1- مطالعه فارسی ازدرس دوستان ماتاص 48

2- درس دوستان مادرفارسی نوشتاری کامل ،کنترل وآورده شود

3-ریاضی سوال 1 ص47 وتمرین های ص 48 انجام شود

4-یک ص املاازدرس دوستان ماوکلمات سخت به اولیاگفته شود

5-کارنامه امضاوحتما آورده شود

6- دختران عزیزم، چسب ، قیچی ووسایل دورریختنی فراموش نشود

 

تدریس درس دوستان ماومورچه اشک ریزان

چه نان گرم وخوش مزه ای

مورچه اشک ریزان چرااشک ریزان

چه کلاس شادوبانشاطی!

چه دانش آموزان دوست داشتنی وسخت کوشی

 

عزیزانم بقیه عکس هارادرادامه مطلب مشاهده کنید


نویسنده: میرهاشمی ادامه مطلب ...

تکلیف شب

1-روخوانی درس دوستان ما تاآخرص 48

2-رونویسی درس دوستان مادرفارسی نوشتاری انجام شود

3-ریاضی 2جمع و2 تفریق فرایندی و یک مسئله دوراه حلی تمرین شود

4-روخوانی قرآن ، روخوانی هدیه تاآخر درس هفت،مراحل وضو

وپرسش های آن پرسیده می شود

5-پلی کپی های املا،ریاضی ونوشتاری ابان ماه امضا وحتماآورده شود


نویسنده: میرهاشمی

تکلیف شب

1- مطالعه فارسی درس دوستان ما تاص 48

2- باکلمات داده شده جمله نوشته شود

3- ریاضی دقیقه های ساعت حفظ وپرسیده شود

4- پلی کپی هاانجام ،کنترل ، امضاوحتماآورده شود

5- ارزشیابی قرآن به صورت روخوانی بخش بخش وتوضیح

تصویرپیام قرآنی یکشنبه برگزارمی شود


نویسنده: میرهاشمی

.:: آخرین مطالب ::.

» تکلیف شب ( چهارشنبه 26 آذر1393 )
» تکلیف شب ( سه شنبه 25 آذر1393 )
» تکلیف شب ( دوشنبه 24 آذر1393 )
» تکلیف شب ( یکشنبه 23 آذر1393 )
» تکلیف شب ( چهارشنبه 19 آذر1393 )
» تکلیف شب ( سه شنبه 18 آذر1393 )
» تکلیف شب ( دوشنبه 17 آذر1393 )
» تکلیف شب ( یکشنبه 16 آذر1393 )
» تکلیف شب ( چهارشنبه 12 آذر1393 )
» تکلیف شب ( سه شنبه 11 آذر1393 )
» تکلیف شب ( دوشنبه 10 آذر1393 )
» تکلیف شب ( یکشنبه 9 آذر1393 )