گل های عزیزکلاس دوم
 

1- مطالعه درس نوروز تاآخر ص 100

2- درس نوروز درفارسی نوشتاری کامل انجام ، کنترل وحتما آورده شود

3- ریاضی 3جمع ، 3تفریق باانتقال به روش تکنیکی باشکل

و3جمع ، 3تفریق بدون شکل تمرین شود

4- تحقیق راجع به روزجشن نیکوکاری انجام شود

5- رضایت نامه برای اردو فردا فراموش نشود

[ سه شنبه ۱۲ اسفند۱۳۹۳ ] [ 16:22 ] [ میرهاشمی ]

1- مطالعه هدیه ها ازدرس 12 تا آخردرس 16 پرسش های آن پرسیده شود

2- درس 17 و18 هدیه هاهم مطالعه شود

3- علوم فصل های 10 ، 11 و 12 پرسیده شود

4- ریاضی جمع و تفریق به روش تکنیکی باشکل تمرین شود

[ یکشنبه ۱۰ اسفند۱۳۹۳ ] [ 20:5 ] [ میرهاشمی ]

1- مطالعه ازدرس دوستان ماتاآخرص 106

2- ریاضی ص 105، 106 ، 107 و 108 انجام شود

3- تفریق باانتقال بااستفاده از شکل وبدون شکل تمرین شود

4- پلی کپی هاانجام وکنترل شود.پلی کپی ریاضی وپلی کپی احترام وتواضح

رنگ ویک جمله دررابطه بااحترام  به بزرگ ترها نوشته وحتما آورده شود 

5-علوم فصل 12 پرسیده شود

6- کاردستی هفت سین ازچیزهای دورریختنی درست وتاآخرهفته آینده آورده شود

 

[ چهارشنبه ۶ اسفند۱۳۹۳ ] [ 14:26 ] [ میرهاشمی ]

 

1-مطالعه درس پروازقطره تاص۱۰۶

۲-باکلمات داده شده جمله زیبا بنویسید

۳-ریاضی ۳جمع وباانتقال باشکل و

۳تاجمع باانتقال بدون شکل تمرین شود

۴-هدیه هامطالعه وپرسیده شود

[ سه شنبه ۵ اسفند۱۳۹۳ ] [ 17:38 ] [ میرهاشمی ]

1- مطالعه فارسی درس پروازقطره تاص 106

2- املا ازدرس پروازقطره وکلمات سخت نوشته شود

3-ریاضی 5 جمع سه رقمی باانتقال بااستفاده از شکل

و5 جمع سه رقمی باانتقال بدون شکل تمرین شود

4- علوم فصل 12 وهدیه ها مطالعه شود

[ دوشنبه ۴ اسفند۱۳۹۳ ] [ 17:11 ] [ میرهاشمی ]

1- درس پروازقطره درفارسی نوشتاری کامل، کنترل وآورده شود

2- ریاضی 5 جمع سه رقمی انتقالی به روش تکنیکی با استفاده ازشکل

و5 جمع انتقالی بدون شکل تمرین شود

3- ص 102 ریاضی انجام وکنترل شود

4- مطالعه علوم فصل 12 درصورت امکان وسایل آن آورده شود 

[ یکشنبه ۳ اسفند۱۳۹۳ ] [ 16:35 ] [ میرهاشمی ]

1- مطالعه درس پرواز قطره تا ص 106

2- رونویسی درس پرواز قطره درفارسی نوشتاری انجام شود

3- لغات سرمشق داده شده انجام شود

4- پلی کپی های ریاضی انجام ،کنترل وحتماآورده شود

5- پلی کپی ریاضی بهمن ماه امضا واشکالات آن تمرین شودوحتما روز یکشنبه آورده شود

6-هدیه ها ودرس جدیدقرآن مطالعه گردد

[ پنجشنبه ۳۰ بهمن۱۳۹۳ ] [ 12:0 ] [ میرهاشمی ]

1- ارزشیابی نوشتاری تاآخردرس پرچم فردابرگزارمی شود

2- فارسی نوشتاری تمرین شود

3- ریاضی 3جمع ، 3تفریق، 2مسئله دوراهه ویک مسئله ساعت تمرین شود

4- روخوانی هدیه هاتا آخردرس 16 پرسیده می شود

5- املای بهمن ماه امضا ودستورآن انجام وحتماآورده شود

ستاره های املا

 

[ سه شنبه ۲۸ بهمن۱۳۹۳ ] [ 17:39 ] [ میرهاشمی ]

ریاضی تا اخرص 99 تمرین شود

ارزشیابی ریاضی فردا برگزارمی شود

[ دوشنبه ۲۷ بهمن۱۳۹۳ ] [ 15:9 ] [ میرهاشمی ]

علوم ازفصل 7 تا آخر فصل 11 پرسیده می شود

2- لغات سرمشق داده شده انجام شود

3- ریاضی 3 جمع ، 3تفریق ، 2 مسئله دوراهه و2 الگویابی عددی دومرحله ای تمرین شود

بازدیددانش آموزانم ازحیاط وحش پارک پردیسان

 

توضیح یکی ازمسئولان حیاط وحش دررابطه باجانوران

 

بقیه عکس هارادرادامه مطلب ببینید

 


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۲۶ بهمن۱۳۹۳ ] [ 17:2 ] [ میرهاشمی ]
 

شلک های محدثه

1- یکشنبه بعداز بازدید ازموزه حیاط وحش پارک پردیسان، فارسی خوانداری

ازدرس دوستان ما تا آخردرس پرچم روخوانی ، واژه سازی وبیاموزوبگو پرسیده می شود

2- دوشنبه علوم ازفصل سوخت تاآخر فصل من رشد می کنم پرسیده می شود

3- هدیه ها درس 14 و 15 مطالعه شود تادرروز دوشنبه تدریس شود

4-  تمرینات ص 97 و 98 ریاضی باتغییر عددتمرین شود

[ شنبه ۲۵ بهمن۱۳۹۳ ] [ 17:28 ] [ میرهاشمی ]
 

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

1-مطالعه فارسی ازاول تاآخردرس پرچم

2- املالغات سخت فارسی ازدرس اول تاآخردرس هنرمندتمرین شود

3- شنبه آزمون املا ازدرس اول تاآخردرس هنرمندبرگزارمی شود

4- ریاضی 10 جمع و10 تفریق و2 مسئله دوراهه سه

رقمی ازراه گسترده بدون انتقال تمرین گردد

5- پلی کپی انجام،کنترل وآورده شود

6- شنبه فارسی ، ریاضی وعلوم آورده شود  

برای دریافت نمونه سوال روی تصویرکلیک سپس دانلودکنید

[ سه شنبه ۲۱ بهمن۱۳۹۳ ] [ 18:53 ] [ میرهاشمی ]

1- مطالعه درس پرچم وحفظ شعربا پرستوهای شاد

2- یک صفحه املا ازدرس پرچم ولغات سخت

3- ریاضی ص 97 وپلی کپی هاانجام وکنترل وحتما آورده شود

4-علوم ص 77وسوال آخرص 78 وص 79 انجام شود

5--آوردن رضایت نامه فرآموش نشود

6-درصورت امکان یک تکه لباس نوزادی وهم اکنون خودرابه کلاس بیا ورید

عزیزانم برای تثبیت یادگیری جمع وتفریق سه رقمی روی تصویر کلیک

سپس دانلودوتمرین نمایید

 

برگرفته ازوب مدرسه خلاق

[ دوشنبه ۲۰ بهمن۱۳۹۳ ] [ 15:59 ] [ میرهاشمی ]

1- مطالعه فارسی درس پرچم وحفظ شعر باپرستوهای شاد

2- درس پرچم درفارسی نوشتاری کامل ،کنترل وآورده شود

3- ریاضی خط هایی به اندازه های 12م ، 7س ، 37م ،5س و 85م بکشید،

مدرج کنید سپس نقطه ی وسط آن راباخط کش پیداکنید

4-علوم فصل 11 مطالعه شود(برای تدریس علوم کارت رشد

خودرابا اندازه قد ووزن حالای خودرابگیرید وبیاورید)

ستاره های املا

شلک های محدثه

 

 

عزیزانم بقیه عکس هارادرادامه مطلب ببینید


ادامه مطلب
[ یکشنبه ۱۹ بهمن۱۳۹۳ ] [ 14:2 ] [ میرهاشمی ]

 

                   اولیای محترم

درراستای برنامه های توسعه وتقویت نگارش وانشانویسی ، اجرای طرح

<<نویسنده کوچک،اندیشمندفردا >> یک ضرورت به حساب می آید زیرا

 

مراجعه به ادامه مطلب


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱۶ بهمن۱۳۹۳ ] [ 15:56 ] [ میرهاشمی ]

1-مطالعه فارسی درس پرچم تاص 91

2- لغات سرمشق داده شده انجام شود

3- رونویسی درس پرچم درفارسی نوشتاری انجام شود

4-علوم فصل 9و10 مطالعه وپرسیده شود

5-فعالیت علوم دررابطه بالانه سازی خرگوش فراموش نشود

4-ارزشیابی ریاضی ازفصل های 4 ، 5 وفصل 6

تا آخرص 94 روزیکشنبه برگزارمی شود(تمرین شود)

برای دریافت نمونه سوال ریاضی روی تصویرکلیک کنید

شکلک های محدثه

 

تصویر تدریس گل های عزیزکلاسم رادرادامه مطلب ببینید


ادامه مطلب
[ پنجشنبه ۱۶ بهمن۱۳۹۳ ] [ 9:12 ] [ میرهاشمی ]

1-مطالعه درس ایران زیبا تاص 85

2- املاازدرس ایران زیبا ولغات سخت نوشته شود

3-ریاضی نمونه سوال دفترمعلم باتغییرعددتمرین شود

4-درس13و14 هدیه هامطالعه شود(روخوانی این دودرس پرسیده می شود)

عزیزانم برای دریافت نمونه سوال نوشتاری درس ایران زیبا روی تصویرکلیک کنید

ღعکسهای متحرک عاشقانهღ

[ سه شنبه ۱۴ بهمن۱۳۹۳ ] [ 17:42 ] [ میرهاشمی ]

1-مطالعه درس ایران زیبا تا ص 85

2- مطالعه فصل 10 علوم

3- درس ایران زیبا درفارسی نوشتاری کامل ،کنترل وآورده شود

4-ریاضی خط هایی به اندازه 12 س ، 85م ، 152م و7س بکشیدومدرج کنید

عزیزانم برای دریافت نمونه سوال های هرفصل علوم روی تصویرآن کلیک کنید

برای دریافت نمونه سوالات فارسی نوشتاری روی تصویرزیرکلیک کنید

ღعکسهای متحرک عاشقانهღ 

[ دوشنبه ۱۳ بهمن۱۳۹۳ ] [ 19:48 ] [ میرهاشمی ]

1-مطالعه درس ایران زیبا تا ص 85

2- لغات سرمشق داده شده کامل شود

3- رونویسی درس ایران درفارسی نوشتاری انجام شود

4-املای درس فردوسی وکلمات سخت یک کلاغ وچهل کلاغ درتخته وایت برد تمرین گردد

[ یکشنبه ۱۲ بهمن۱۳۹۳ ] [ 19:3 ] [ میرهاشمی ]

1- مطالعه درس فردوسی تاآخرص 77

2- ازروی درس فردوسی وکلمات سخت املانوشته شود

3- ریاضی خط هایی به طول 186 م ، 15 س ، 82م و 8 س بکشیدومدرج کنید

4-پلی کپی ها انجام  ، کنترل وحتما آورده شود

5- علوم پرسیده شود

دختران عزیزم خانم افشار گفتند برای هنر روزشنبه

کاغذرنگی قرمز ونی بادکنک وچسب ماتیکی بیاورید

[ پنجشنبه ۹ بهمن۱۳۹۳ ] [ 0:17 ] [ میرهاشمی ]

1- مطالعه درس فردوسی تاآخرص 77

2- یک بارازدرس فردوسی رونویسی شود

3- به اولیا املا ازدرس فردوسی،وبعدازاملا

چندخط بااندازه های مختلف گفته شود

4-زیاضی خط هایی به اندازه 7 سانتی متر ،

80 میلیمتر،10 سانتی مترو68 میلیمتر بکشیدومدرج کنید

5-ریاضی ص 88 ، 89 و 90 انجام وکنترل شود

6- دختران عزیزم کارت امتیازهای خودرا برای

محاسبه ی جایزه حتما همراه داشته باشند

7-عزیزانم جهت تحقیق کارعلوم در روز های تعطیل

همراه والدین خودبرای جمع آوری دانه به پارک بروند

تدریس درس فردوسی توسط گل های عزیزکلاسم

 

عزیزانم بقیه ی عکس هارادرادامه مطلب ببینید

 


ادامه مطلب
[ سه شنبه ۷ بهمن۱۳۹۳ ] [ 20:6 ] [ میرهاشمی ]

1-مطالعه فارسی ازدرس اول تا آخرص 77

2-علوم فصل 9 مطالعه شود

3-درس فردوسی درفارسی نوشتاری کامل،کنترل وآورده شود

4-ریاضی خط هایی به اندازه ی93 میلمتر ، 6 سانتیمتر ، 115 میلیمتر

، 100 میلیمتر بکشیدومدرج کنید

 

[ دوشنبه ۶ بهمن۱۳۹۳ ] [ 17:3 ] [ میرهاشمی ]
........ مطالب قدیمی‌تر >>

.: Weblog Themes By Iran Skin :.

درباره وبلاگ

((با سلام واحترام))

ضمن خوش آمد گویی به وبلاک اینجانب برای یادگیری بهتر دانش آموزان به مطالب ذیل توجه کنید.

1- پس ازتدریس هردرس همان روزبا بچه ها تمرین نمایید زیرا اگر همان روز تمرین نشود زود فراموش می کنند.

2-دررابطه باتکلیف شب ابتدا دروس پرسشی را از بچه ها بپرسید سپس خواندنی ،درآخرنوشتنی راانجام دهند.

3- به بچه ها دررابطه بانظافت کلاس تاکید کنید.

از نظرات وپیشنهادهای شما متشکر می شوم

امکانات وب